Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Phát Bồ Đề Tâm Văn

Phát Bồ Đề Tâm Văn

Năm khắc in 1939

Nơi tàng bản chùa Giác Hải

Số quyển 1

Số trang 68 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá