Thánh Đăng Lục

Năm khắc in 1848

Nơi tàng bản chùa Thuần Mỹ

Số quyển 1

Số trang 58 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá