Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thích Song Tổ Ấn

Thích Song Tổ Ấn

Năm khắc in 1923

Nơi tàng bản chùa Thiền Lâm

Số quyển 1

Số trang 80 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá