Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thiền môn chánh độ tập

Thiền môn chánh độ tập

Năm chép 1997

Nơi tàng bản Chùa Vĩnh Khánh

Số quyển 1

Số trang 59 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá