Trang chủ Ấn phẩm Lục Hán Nôm Thiền Uyển Kế Đăng Lục

Thiền Uyển Kế Đăng Lục

Năm khắc in 1859

Nơi tàng bản chùa Bồ Sơn

Số quyển 1

Số trang 153 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá