Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thọ Giới Nghi Phạm_Tập 1

Thọ Giới Nghi Phạm (Tập 1-2)

Năm khắc in 1887

Nơi tàng bản chưa rõ

Số quyển 2

Số trang 264 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá