Trang chủ Ấn phẩm Luận Tổng hợp các bút ký đi Tây vực thỉnh kinh

Tổng hợp các bút ký đi Tây vực thỉnh kinh

Dịch giả Lê Sơn Phương Ngọc - Lê Hoài thu

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 750 trang

Năm xuất bản 2015

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá