Trang chủ Ấn phẩm Lục Hán Nôm Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

Năm khắc in chưa rõ

Nơi tàng bản chưa rõ

Số quyển 1

Số trang 112 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá