Trang chủ Ấn phẩm Luật Tứ phần giới bản như thích

Tứ phần giới bản như thích

Năm khắc in 1882

Nơi tàng bản Chùa Tân Phúc

Số quyển 4 quyển

Số trang Tập 1: 108 trang đôi; Tập 2: 86 trang đôi; Tập 3: 100 trang đôi; Tập 4: 117 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá