Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tứ phần giới bản như thích

Tứ phần giới bản như thích

Năm khắc in 1882

Nơi tàng bản Chùa Tân Phúc

Số quyển 4 quyển

Số trang Tập 1: 108 trang đôi; Tập 2: 86 trang đôi; Tập 3: 100 trang đôi; Tập 4: 117 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá