Trang chủ Ấn phẩm Khoa Nghi Viên Giác khoa nghi tuyển tập

Viên Giác khoa nghi tuyển tập

Năm chép ~1944

Nơi tàng bản Chùa Viên Giác

Số quyển 1

Số trang 90 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá