Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Bát Nhã Trực Giải

Bát nhã trực giải

Năm khắc in 1933

Nơi tàng bản chùa Bích Động

Số quyển 1

Số trang 88 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá