Cổ Thi Từ Diễn Âm

Năm chép 1931

Nơi tàng bản HT. Bích Liên

Số quyển 1

Số trang 48 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá