Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa

Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa

Tác giả N.Dutt

Dịch giả Thích Minh Châu

Kích thước 12 x 19 cm

Số trang 460 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Viện Đại Học Vạn Hạnh
Đơn giá

Giá trị của tập sách nầy là diễn đạt được tiến trình lịch sử tư tưởng Phật giáo qua ba giai đoạn Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật giáo các Bộ phái và Phật Giáo Đại Thừa. Tiến trình nầy của tư tưởng Phật Giáo là một tiến trình liên tục, không có gián đoạn, tuần tự nhi tiến chứ không có đột ngột. Tác giả đã thực sự thành công khi trình bày sự tiến trình các quan điểm về các vấn đề Ba Thân, Niết Bàn, Tứ Đế, các vị trí tu chứng, ngang qua các phái Thượng Tọa Bộ, Nhứt Thế Hữu Bộ, Đại thừa giáo khi mới hưng khởi, các nhà Duy thức và các vị Hậu Đại thừa. Đoạn truy nguyên các tác phẩm Bát Nhã Ba La mật, truy nguyên nguồn gốc và địa điểm phát khởi Đại thừa giáo đáng được chúng ta đặc biệt chú ý, vì tài liệu thật chính xác và khá phong phú. Tác giả đã nối liền lại hai giòng tư tưởng Tiểu thừa và Đại thừa, và giúp chúng ta tìm được sự liên tục giữa hai giòng tư tưởng nhiều khi mâu thuẫn và chống đối.

Trích Lời dịch giả
Tỳ-kheo Thích Minh Châu