Giới Đàn Ni

Năm khắc in 1854

Nơi tàng bản chùa Bổ Đà Sơn

Số quyển 1

Số trang 106 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá