Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Hồng vũ cấm thư (thượng-hạ)

Hồng vũ cấm thư (thượng-hạ)

Tác giả Dương Quân Tùng

Dịch giả Nguyễn Văn Minh

Kích thước 16x24 cm

Số trang quyển thượng: 428 trang; quyển hạ: 132 trang

Năm xuất bản 1963-1968

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Trung tâm Học liệu
Đơn giá

KINH HỒNG VŨ CẤM THƯ

Môn Địa Lý (thuật Phong thủy) mới chép

"Vậy sách Địa lý là sách học để xem đất lành dữ tốt xấu. Cho nên người quân tử xem đất để cầu yên thân, đâu phải để cầu vinh thân vậy. Ví bằng nay không có sách, không học hỏi thì biết đâu là đất lành dữ, cốt phải xem rộng biết nhiều, mới mong thấu triệt được.

Bảy mươi hai nhà học thức nghiên cứu phép tắc họa đồ, việc nào chỗ nào đã để bụng và để mắt, đều chép thành một tập gom lại thành bộ Hồng Vũ Cấm Thư này, để cho ai nấy xem mà hiểu biết. Hồi ấy đương khi Hồng Vũ yến ẩm, các vương tước ở trong bảo điện nghe tiếng người Châu Bắc Đôi là ông Lý Bá Tuyền tinh thông Địa lý, vua mới vời vào bệ kiến, vua dụ rằng: “Ta nghe ngươi rất giỏi về môn Địa lý, vậy nên hết sức giúp cho nhà ta, chớ vì điều lợi nào mà đổi lòng.” Bấy giờ ông Lý Bá Tuyền lạy tạ mà thưa rằng: “Thần là một người quê mùa ở đất Bắc Đôi, trước theo học ở Kinh Giang, một hôm vào chùa Hoa Kinh ở trên núi Đôi Châu thấy có một quyển sách đề là: ĐỊA LÝ DIỆU NGỮ THẦN KINH, thưa chính đó là do ý trời xui khiến để giúp nhà vua.” Rồi một ngày kia vua khiến biên chép những thế đất nào là đệ nhất, ngõ hầu giúp nhà vua biết được đến chỗ tinh vi huyền diệu. Khi Bá Tuyền được ở bên nhà vua biên tập thành một quyển sách bút ký bao la, mấy ngày viết xong dâng lên vua ngự lãm. Vua lấy làm vừa ý lắm, mới đề mục rằng: Một thiên đại lục. Liền phong cho Lý Bá Tuyền là Tĩnh An tiên sinh, cho cả mũ áo chức ngự sử.

Thời bấy giờ là niên hiệu Hồng Vũ, năm canh tý, tháng thân giờ thìn, đúc quĩ đồng mà chứa ở trong cung Ngọc Hoa vậy."

Trích trong Hồng Vũ cấm thư