Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Kiến Tánh Thành Phật

Kiến Tánh Thành Phật

Năm khắc in 1897

Nơi tàng bản chùa Pháp Vũ

Số quyển 1

Số trang 62 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá