Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Kinh Văn Diễn Âm Toàn Tập

Kinh Văn Diễn Âm Toàn Tập

Năm chép 1930

Nơi tàng bản chùa Vĩnh Khánh

Số quyển 1

Số trang 22 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá