Pháp Âm

Chủ nhiệm Lê Khánh Hòa

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 52 trang

Năm xuất bản 1932

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Pagode Linh Sơn
Đơn giá

Tấm lòng Từ bi bác ái của Phật, cùng ý nghĩa sâu xa của đạo Phật, tưởng ai đã đọc những kinh sách Phật ít nhiều thì đều thấy rõ, chúng tôi không phải dài dòng xưng tụng ra đây.

Sở dĩ, Phật được người người tín ngưỡng vì Phật phước huệ cực lớn, đạo pháp cực sâu, trời đất muốn khen, khen không cùng, quỉ thần muốn dòm, dòm không thấu, đến nay các nhà triết học ở các nước văn minh cũng đều công nhận đạo Phật là đạo vô thượng, thích hợp với khoa học thế giới ngày nay không có cái ma lực nào đánh đổ đặng.

Phật vì một sự nhơn duyên cứu độ chúng sanh, xuất hiện ra đời, vận lòng từ bi, mở môn phương tiện, thắp đuốc tuệ soi đường tối, rưới mưa hoa rửa bụi trần, dìu dắt chúng sanh trong lục đạo, ra nhà hỏa trạch, qua biển trầm luân, thoát nẻo mê tân, chơi miền cực lạc ấy từ nguyện của Phật, ân đức của Phật là thế ấy, xưa nay có khác chi đâu?

(Trích dẫn trong MẤY LỜI BÀY TỎ của Bổn Viện Đồng Nhơn)