Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Tam Tổ Thực Lục

Tam Tổ Thực Lục

Năm khắc in 1897

Nơi tàng bản chùa Pháp Vũ

Số quyển 1

Số trang 125 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá