Tạp tiếu công văn

Năm chép Chưa rõ

Nơi tàng bản Chưa rõ

Số quyển 1

Số trang 75 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá