Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thích Thị Bảo Đảnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương

Thích Thị Bảo Đảnh Hành Trì Bí Chỉ Toàn Chương

Năm khắc in 1918

Nơi tàng bản chùa Viên Minh

Số quyển 1

Số trang 100 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá