Trang chủ Ấn phẩm Kinh Hán Nôm Thiền Môn Nhật Tụng

Thiền Môn Nhật Tụng

Năm khắc in 1898

Nơi tàng bản chùa Từ Hiếu

Số quyển 1

Số trang 71 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá