Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thiền Môn Tu Trì

Thiền Môn Tu Trì

Năm khắc in 1844

Nơi tàng bản chùa Bồ Sơn

Số quyển 1

Số trang 100 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá