Tỳ Ni Hương Nhũ

Năm khắc in 1870

Nơi tàng bản chùa Linh Sơn

Số quyển 1

Số trang 107 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá