Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Yết ma chỉ nam

Yết ma chỉ nam

Năm khắc in 1841

Nơi tàng bản chùa Linh Quang

Số quyển 4

Số trang Quyển 1: 106 trang đôi; Quyển 2: 84 trang đôi; Quyển 3: 102 trang đôi; Quyển 4: 91 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá