Công Văn Bài Biện

Năm khắc in 1910

Nơi tàng bản chùa Chân Linh

Số quyển 1

Số trang 63 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá