Di Đà Diễn Âm

Năm chép chưa rõ

Người chép Như An

Số quyển 1

Số trang 39 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá