Trang chủ Ấn phẩm Phật Học Thái Tôn Hoàng Đế Ngự Chế Khóa Hư Kinh

Thái Tôn Hoàng Đế Ngự Chế Khóa Hư Kinh

Dịch giả Thiều Chửu diễn nghĩa

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 128 trang

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Hưng Long
Đơn giá

Quyển "Thái Tôn Hoàng Đế Ngự Chế Khóa Hư Kinh" có nhiều điểm để cho ta suy nghĩ và giúp ta tiến trên đường tu. Tu là tu thân để hành theo Đạo. Ta phải biết từ bỏ những tật xấu tạo ra bởi cộng nghiệp và biệt nghiệp để tạo lấy tấm thân trong sạch, một trong những điều thiết yếu của việc tu. Từ bỏ lòng ham muốn để tập lấy đức Từ Bi Hỷ Xả, để trở thành một người bác ái, để tâm hết vọng động, trí hết vọng tưởng, đấy cũng là một trong những điều thiết yếu của việc tu. Tu được những điều thiết yếu này thì dù vẫn tại gia mà công quả và phúc đức vẫn được viên mãn.

Tác giả quyển KHÓA HƯ này là Vua Trần Thái Tôn hoặc Vua Trần Nhân Tôn, chúng tôi mong rồi sẽ cố những bậc lưu tâm nghiên cứu lịch sử tìm ra được tài liệu để minh xác. Mấy dòng lược chuyện in trên đầu sách cũng là một điểm cho ta suy nghĩ để tiến trên đường tu. Ở vào thời quân chủ cực thịnh, Vua tức là Trời, mà đức Trần Nhân Tôn đã tu, đã từ bỏ mọi cái mà người đời gọi là hạnh phúc: ngai vàng, cung tần, mỹ nữ, châu báu bạc vàng và Ngài đã đắc đạo ở núi Yên Tử (tỉnh Hải Dương, Bắc Việt). Ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng về việc tu, về đức tính từ bỏ.